DOWNLOAD

1.) 26TH JANUARY

2.) 24TH JANUARY

3.)28TH JANUARY

4.)12TH FEB

5.)4TH FEB

6.) 6TH FEB

7.)8TH FEB

8.) Samraj’ files 

       a) Cake Smash

        b) Birthday Party folder 1 

                     folder 2

9.)   21st feb  folder 1

            folder 2

10.)    26th   feb 

11.)  yuven

12.) Sanchit

13.) 27th  feb  folder !

  folder 2

14 . )  28TH fEB

15. ) 5th march

16.)  samraj 

17. ) 6th March

18.) 7th March

19.)  SAMRAJ’S FOLDERS

CAKE SMASH 

PARTY PICTURES 

BIRTHDAY TEASER

20.) 12th March

21.) 13th Marc

22.) Anubhav Sir Party Pictures

23.)  14th March

24.)  Paras folders 

folder 1st

folder 2nd 

25.)  14th feb

Folder 1

folder

26.)  19th March 

27.) Paras Bro 

folder 1 

folder 2 

28.) 20th march 

29.) SAmraj’s Video

30.) 21st March

31.) 24th march

32.) Ayaansh Birthday’s 

             Folder 1st 

            Folder  2nd

            Folder  3rd

33.) 26th March

34.) 27th March

35.)28th March

36.) 4th april

37.) 4th april saturday 

38.) 5TH APRIL 

39.) dJ A Y 

40.) Nitin’s Event Party 

41.) Rina’s Photoshoot

42.) Para’s Roka Shoot

folder 1

folder 2

43.) Kanishk’s Shoot 

Photos

Videos

44.) Ayaansh birthday

folder 1

folfer 2

folder 3

45.) DJ AY

46.) Raghav’s birthday

folder 1

folger 2

47.) Kapil Meena’s Event

Folder 1

Folder 2

48.)   A v i s h k a   R a n a 

49.)  D J A.Y

50.) The Swaran Project

51.) Sonam’s Pics

Folder 1

Folder 2

52.)  7.15th july

53.) Geet’s Pictures

54.) The Swaran Project

Folder 1

Folder 2

Folder 3

Folder 4

Folder 5

Folder 6

Swaran Dhaliwal 

folder one 

folder two

55.) Anjali Naglot’s Baby Photoshoot

Folder 1

Folder 2

Folder 3

56.) Shivani’s Session

Folder 1

Folder 2

Folder 3

57.) The Swaran Project

Folder 1

58.) Shanaya  Session

59.).,,…., AY ,.,,,,,,,,,,,,,,,

60.) Isn Staff

61.) Fayon Kids

Folder 1

Folder 2

Folder 3

Folder 4

Folder 5

Folder 6

62.) Aarav Session

Folder 1

Folder 2

Folder 3

63.) The Swaran Project

Folder 1

Folder 2

Folder 3

Folder 4

64.) Shivani”s Photo Session

folder 1

65.) Bhawma Rohira

Folder 1

folder 2

66.) Friday Night 

67.) Saturday Night 

68.) Abhinav’s Roka

Folder 1

Folder 2

69.) Friday Night 

70.) Saturday Night

80.) DJ ay 

folder 1

Folder 2 

folder 3

folder 4

71.) Friday Night 

72.) Saturday Night

73.) Sunday Night 

74.) AARAV Session  

75.) swaran Dhaliwal

76.) Yashu’s Session 

Folder 1

Folder 2

Folder 3

78.)Friday night 

79.) Saturday Night 

80.) Swaran Dhaliwal

81.) Sunday Night

82.) Swaran Dhaliwal

83.)  Friday Night 

84.) Saturday  Night

85.) Sunday night

86.) DJ AY

87.) Vasu’s Session 

Folder 1

Folder 2

Folder 3

88.) Shanaya Saho

89.) Friday Night

90.) Neetu Tiwari 

Folder 1

Folder 2

Folder 3

91.)  Saturday Night

92.) Sunday Night 

93.) Shobhika Shrivastava’s Event 

Folder 1

Folder 2

94.) VASU’s Photosession 

Folder 1

Folder 2

Folder 3

95.) Friday Night 

96.) Handsome courtyard

97.) i sacked newton 

folder 1

folder 2

98.) Sunday Night 

99.) Friday Night 

100.) DJ AY 

Folder 1 

Folder 2

Folder 3

101.) Saturday Night

102.) Sunday Night

103.) Neetu Tiwari

104.) Rudransh Session 

Folder 1

folder 2

folder 3

folder  4

105.) Neetu Tiwari

106.) Friday night 

107.) Saturday night

108.) Tathaagat Project

109.) Sunday Night

110.) Shobhika’s Session 

Folder 1 

Folder 2

folder 3

folder 4

111.) Friday Night 

112.) Saturday Night

113.) Friday Night

114.) Saturday Night

115.) Tanushree

folder 1

folder 2

116.) Kamlesh Jha 

Folder 1

Folder 2

117.) Sunday Night

118.) Friday Night

119.) Sunday Night 

Folder 1

Folder 2

120.Shivam Rastogi”s Event 

121.) Nikita 

122.) Saturday NIght 

123.) Shibu Ji

124.)Swaran Dhaliwal

125.) Sunday Night 

 126.) Mikir’s Event shoot

127.) Ragini’s  event shoot

Folder 1

Folder 2

Folder 3

128.) Tarun’s  event Shoot

Folder 1

Folder 2

Folder3

Folder 4

129.) Friday Night

130.) Utkarsh Chandra

131.) Dushyant Hooda

132.) Kitchen staff

133.) Shivam Rastogi’s event

Folder 1

Folder 2

134.) Saturday Night 

135.) Sunday Night

136.) Swaran Project

Folder 1

Folder 2

folder 3

Folder 4 

Folder 5

Folder 6

Folder 7

Folder 8

Folder 9 

Folder 10

137.) Manvi khanna 

Folder 1 

 Folder 2 

138.) Friday Night

139.) Saturday night

140.) Shivam Rastogi

Folder 1

Folder 2

Folder 3

Folder 4

Folder 5

Folder 6

Folder 7

141.) Sunday Night 

142.) Kamlesh Jha 

143.) Sourabh Dwedi

144.) Neetu Tiwari

145.) Friday Night

146.) Saturday Night 

147.) Maangaal

148.) Sunday Night

149.) Friday Night 

150.) Outfit Shoot 

Folder 1

Folder 2

Folder 3

151.) Saturday Night

152.) sunday Night 

153.) Dushyant Hooda

154.Friday Night 

155. Saturday Night

165.Sunday Night 

166.Friday Night

167.) Saturday Night 

168.) Tathaagat

169.) Sunday Night

170.) CHRISTMAS EVE

171.) CHRISTMAS Night

172.) Sunday Night

173.New Year eve (31st)

Folder 1

Folder 2

174.New Year Night 

Folder 1

Folder 2

175. Sunday Night 

176. Vanessa 

177.) Prabhat’s EVent 

Folder 1

Folder 2

Folder 3

Folder  4

188.) Ravi Rana